Raadplegingen:
U kan een afspraak maken via de website of telefonisch. Indien u een snelle afspraak wenst en er is geen plaats meer beschikbaar op de website, bel ons gerust even. Dan kunnen we samen kijken wat er nog mogelijk is.

Huisbezoeken:
Wij doen een huisbezoek bij de mensen die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen. Indien u een huisbezoek wenst, probeer dit in de mate van het mogelijke voor 10u aan te vragen. Zo kunnen wij onze dag beter plannen.

Wachtdienst:
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8u en 19u. Heeft u buiten deze uren dringend een arts nodig, kan u altijd bellen naar het centrale nummer 1733. U wordt dan doorverwezen naar de geschikte dienst: de huisarts van wacht, de wachtpost of de spoedgevallen. Dit geldt zowel ’s nachts als tijdens het weekend.
Klik hier voor meer info rond 1733.

Samenwerking:
Wij zijn drie artsen die intens samenwerken en vertrouwen hebben in elkaars adviezen en behandelingen en regelmatig overleg plegen. Om u beter te kunnen helpen en deze samenwerking te bevorderen, werken wij samen in een gemeenschappelijk elektronisch dossier. Dit is nodig om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Wij gaan alle drie op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier om met uw gegevens. Indien u een globaal medisch dossier (GMD) bij één van onze artsen afsluit, geniet u van de voordelen bij alle artsen van de praktijk. Wij vinden het ook belangrijk de belangrijkste medische gegevens, zoals diagnoses, allergieën, medicatie, beschikbaar te stellen voor andere artsen die u raadpleegt, zoals de dokter van wacht, spoeddiensten of specialisten. Indien u dit niet wenst, mag u dit uiteraard altijd zeggen.
U bent vrij te kiezen bij welke arts u raadpleegt. Indien u echter dringend een afspraak of huisbezoek wenst, zal de arts die op dat moment beschikbaar is, u verder helpen.

Opleidingspraktijk:
Onze praktijk engageert zich als opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding (HAIO). De HAIO is een afgestudeerd en gediplomeerd arts en vervolledigt zijn/haar specialisatie huisartsgeneeskunde. Zij zien daarbij op zelfstandige basis patiënten tijdens de raadpleging en op huisbezoek. Patiënten worden dagelijks overlegd, zo blijft uw vaste arts op de hoogte van uw gezondheid.
Andere artsen begeleiden in hun specialisatie stimuleert ons om steeds bij te blijven met de meest recente ontwikkelingen in de geneeskunde. Door de verse theoretische kennis van de HAIO te combineren met de ervaring van de andere artsen, groeien we allemaal tot betere huisartsen. Zo blijven we garant staan voor uw optimale zorg.


Consultations

An appointment can be made on our website or by phone. When there are no more appointments available on the website you can always call for one. We will have a look if there are any more possibilities to help you out.

Home visits

We do home visits with people whose condition makes it impossible for them to come to our practice. If you need a home visit, we ask you to give us a call before 10 am so we can make a more efficient time schedule.

Medical guard post

You can reach us on working days between 8am and 7pm. If you urgently need a doctor after 19pm, you can always call the number 1733. You will be redirected to the necessary service: the doctor on call, the medical guard post or the emergency service. This counts for weekends and during the night. 

More information about the number 1733? 

Collaboration

The three of us work together and trust each other’s advices and treatments, but we also consult each other regularly. In order to be able to help you better and further this collaboration, we work together in a shared electronical file. We believe this is necessary in order to ensure the continuity of our care. All three of us make sure your data are treated confidentially and cautiously. If you start a GMD (a file with your personal medical data) with one of our doctors, you will also benefit from the advantages with every doctor in our practice. We find it important that essential medical data like diagnoses, allergies and medication are available for other doctors consulted by you, like the doctor on call, emergency services or specialists. If you don’t want this, you can always tell us so.

You are free to choose which doctor you want to consult. However, if you urgently need an appointment or a home visit, you will be helped by the available doctor.
As your general practitioner we want to be your contact point for any questions you might have according to illness or health. We want to help you with medical and psychological problems and offer you a personal treatment, taking you preferences into account as much as possible.


Consultations

Vous pouvez fixer un rendez-vous sur le site web ou par téléphone. Si vous voulez un rendez-vous plus rapidement ou s’il n’ y a plus de consultations libres sur le site, il est également possible de faire un coup de téléphone. Ensemble, on essaie de trouver une solution.

Visite à domicile

Une visite à domicile est strictement limitée aux patients qui ne peuvent pas se déplacer à cause de problèmes médicaux. Veuillez bien nous téléphoner avant 10 heures, si vous souhaitez une telle sorte de visite. Cela nous permettra de mieux organiser notre journée.

Permanence

On est à votre service de 8h jusqu’à 19h. Si vous avez besoin d’un médecin après ces heures, vous pouvez contacter le numéro 1733. On vous renvoie alors au médecin en garde, le service de garde ou bien le service d’urgence. Ce numéro est disponible pendant la nuit et le week-end. Plus d’informations sur 1733 ? Cliquez ici.

Collaboration

Les trois médecins travaillent en coopération. Ils font aussi confiance aux conseils médicaux et traitements de leurs collègues. En plus, ils en ont des entretiens fréquents. Dans le but de mieux vous aider, on emploie un dossier médical général. Ce dossier vous garantit le soin médical approprié. Tous les collègues traiteront vos données personnelles avec le plus grand soin possible. Si vous décidez d’ouvrir un dossier général médical, vous profitez des avantages chez tous les médecins du cabinet. Pour nous, il est également important de mettre toutes vos données médicales (comme le diagnostic, les allergies, et la médication) à la disposition d’autres médecins que vous consultez comme le médecin en garde, le service d’urgence ou les spécialistes. Si vous ne appréciez pas cet échange de données, signalez-nous. Vous êtes libre de choisir le médecin que vous consultez. Si vous souhaitez un rendez-vous urgent ou une visite à domicile, c’est alors le médecin libre qui est à votre disponibilité.

Comme médecin généraliste, on veut bien être votre point de contact personnel en cas de questions médicales et de santé. On vous aide avec les problèmes médicaux et psychologiques. On vous offre un encadrement personnel avec une attention particulière pour vos propres souhaits et préférences.