English version below
Version on Français, voir dessus

 

Beste patiënten,

 

Omwille van de pandemie die op dit moment de ronde doet, zullen wij onze werking gedeeltelijk moeten aanpassen. Omdat de situatie in ons land zo snel verandert, proberen wij elke dag onze werking te evalueren en bij te sturen. Het is belangrijk dat zieke mensen niet met niet zieke mensen in contact komen. Dit geldt ook voor onze wachtzaal. Het is dus belangrijk dat indien u symptomen van een luchtweginfectie ondervindt (koorts, hoest, keelpijn, niezen, verstopte of lopende neus) u ons telefonisch contacteert. Boek aub niet zelf een afspraak via internet. We geven u dan een afspraak op een moment dat er weinig kans is dat u met andere patiënten in contact komt. Er zijn op dit moment veel meer telefoons dan op andere momenten. Krijgt u niet meteen iemand aan de lijn, probeer dan even later opnieuw. Het zal ook niet altijd mogelijk zijn uw vaste arts te spreken of te consulteren. We hopen dat iedereen zich hierin zo flexibel mogelijk zal opstellen.

Indien u zich ziek voelt, is het heel belangrijk dat u zichzelf isoleert van anderen, ook zoveel mogelijk van uw eigen gezinsleden. Ga niet werken, ga niet naar buiten. Ga ook niet naar de winkel of apotheek, vraag aan buren/familie/vrienden om dit voor u te doen. Bij twijfel bvb over slechts milde symptomen, gelieve ons dan te contacteren. We bekijken dan samen wat het beste is voor u.

Behoort u tot de risicogroep? Blijf dan ook zoveel mogelijk thuis. Vraag aan buren/familie/vrienden om voor u boodschappen te doen. Vermijd contact met anderen, bescherm uzelf! Heb je niemand die je kan helpen? De stad Leuven heeft een noodnummer opgestart. Hier kan je al je vragen stellen en proberen ze je in verbinding te stellen met een vrijwilliger. Meer informatie kan je vinden op www.leuven.be/leuvenhelpt

De wachtdienst is op dit moment overbelast. Geraakt u niet binnen of ondervindt u problemen om het nummer 1733 te bereiken? Op de Facebookpagina van de wachtdienst of via de website vindt u de meest actuele informatie.

Deze crisissituatie kunnen we als gemeenschap enkel aan als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en zich houdt aan de afspraken en richtlijnen die vanuit de overheid regelmatig worden verspreid. Het is heel erg belangrijk dat we verhinderen dat teveel mensen tegelijk ziek worden en zo onze ziekenhuizen en intensieve zorgen overspoeld worden door patiënten. Hoeveel alle zorgverleners ook hun best doen, er is een limiet aan de hoeveelheid apparatuur en de handen die ter beschikking zijn. Vandaar vragen wij jullie om het contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden en zeker met de mensen die het grootste risico lopen. Enkel op deze manier kunnen we de kwetsbare mensen rondom ons beschermen. Ieders bijdrage helpt, nu nog meer dan in andere tijden.

Meer informatie over het virus en de richtlijnen kan je vinden via de website www.info-coronavirus.be.

Samen sterk!

 

Dear patients

Due to the pandemic outbreak going on at the moment, we will need to make a few changes to our workings. With our country’s situation steadily changing, we try to re-evaluate and adapt our way of working on a day to day basis. It is essential for sick people not to be in contact with other sick people. This also applies to our waiting room. Therefore it is important, in case you suffer from symptoms linked to airway infections (such as fever, cough, throat ache, sneezing, a blocked or a running nose), that you call us. Please do not book an appointment through the internet. At the moment we receive a lot more calls than we normally do. If no one answers when you call, please do try again later. Also, it won’t always be possible to speak to or visit your ordinary doctor. We do hope everyone will be able to accept that and be as flexible as one can be.

If you feel ill, it is imperative for you to avoid contact with other people, even your own family members. Don’t go to work, don’t go outside. Don’t go to the store or the pharmacist, ask you neighbours/friends/family to do this for you. In case of doubt concerning mild symptoms, please contact us. We will try to figure out what is best in your specific situation.

Are you a part of the high-risk group, please stay at home as much as possible. Ask neighbours/friends/family to do your grocery shopping for you. Avoid contact with other people, protect yourself! In case you don’t have anyone to help you, the city of Leuven started an emergency number. Here you can ask questions and they try to connect people with volunteers who can help them. You can find more information on: www.leuven.be/leuvenhelpt

At the moment our guard duty service is overscheduled. Are you not able to get through or do you experience any difficulties trying to reach the number 1733? You can find the most recent information on our guard duty service’s Facebookpage or through our website.

As a community, we can only cope with a crisis situation like the one we’re experiencing now, if everyone takes their responsibility and obeys to the agreements and regulations formed by the government. It is imperative that we avoid too many people becoming sick at the same time and as such flooding our hospitals and intensive care units with patients. Even if health care professionals try their best, there is a limit to the amount of specialized machinery and hands available to help. This is why we ask you to avoid contact with others as much as you possibly can and certainly those who are more high risk. This is the only way to protect the more vulnerable among us. Every contribution counts, now more than ever.

More information about the virus can be found on the website www.info-coronavirus.be

Together we stand stron

 

Chers patients

A cause de la pandémie circulant à ce moment-ci, on devra adapter partiellement notre fonctionnement normal. Vu que la situation dans notre pays change à telle vitesse, nous tentons de réévaluer et d’adapter ce fonctionnement. Il est essentiel que les gens malades n’entrent pas en contact avec d’autres gens malades. Ceci vaut aussi pour notre salle d’attente. Il est alors très important que si vous souffrez de symptômes liés à une infection des voies respiratoires (comme par exemple tousser, éternuer, un nez bloqué ou coulant, de la fièvre ou un mal à la gorge), vous vous contactez d’avance par téléphone. Ne réservez pas de consultations via internet. Pour le moment, il y a beaucoup plus de coups de téléphones qu’on ne peut répondre. Si vous n’arrivez à joindre quelqu’un, il faut réessayer plus tard. On ne peut pas non plus garantir que vous pourrez joindre ou consulter votre médecin usuel. Nous espérons que tout le monde peut se monter flexible vis-à-vis cette situation.

Si vous vous sentez malade, il est très important de vous isoler des autres, ce qui vaut aussi pour les autres membres de votre famille. N’allez pas au boulot, ne sortez pas. N’allez pas non plus au magasin, ni à la pharmacie, demandez à vos amis/voisins/ à votre famille de vous aider avec de telles choses. Si vous avez des doutes de symptômes assez doux, veuillez nous contacter. On décidera avec vous ce qui est la meilleure chose à faire.

Est-ce que vous faites partie du groupe à risque élevé ? Restez chez vous. Demandez à vos amis/voisins/à votre famille de faire vos courses. Evitez le contact avec d’autres gens, protégez-vous. Est-ce que vous n’avez personne à vous aider ? La ville de Louvain a créé un numéro d’urgence où l’on essaie de répondre à toutes vos questions et de vous mettre en contact avec une personne volontaire qui pourrait vous aider. Vous pouvez trouver plus d’information sur www.stadleuven.be/leuvenhelpt.

Pour le moment, le service de garde est surchargé. Si vos appels ne sont pas acceptés ou si vous avez des difficultés à joindre le numéro 1733, il faut aller sur la page Facebook du service ou sur leur site web pour trouver les renseignements les plus actuels.

Dans une telle situation de crise, nous pouvons que surmonter la situation en prenant tous notre responsabilité et en respectant tous les accords et règles imposés par le gouvernement. Il est très important à éviter que beaucoup de gens deviennent malades au même temps et alors surchargent les hôpitaux et les unités de soins intensifs. Même si tous les professionnels font de leur mieux, il y a une limite au nombre d’appareils et de forces spécialisés. Par conséquent, nous vous demandons d’éviter le contact avec les autres le plus souvent possible et surtout les plus fragiles. Chaque effort compte, plus que jamais.

Vous pouvez trouver plus d’information concernant le virus sur www.info-coronavirus.be

Tous ensemble !